Gjuha japoneze është gjuha e shtatë më e përdorura në internet, ndërsa vetë Japonia krenohet me ekonominë e saj e cila është e treta sipas madhësisë në botë, që e thekson nevojën për përkthim korporativ. Përkthyesit tanë japonez i kombinojnë aftësitë gjuhësore të gjuhës së tyre amtare me njohurinë e fushës përkatëse për të siguruar përkthim cilësor në çdo kohë.

Çdo projekt i nënshtrohet procesit të rreptë të kontrollit të cilësisë, që nënkupton se në realizimin e tij janë të përfshirë më tepër profesionistë gjuhësor me kualifikime të larta.

Përkthim të dokumenteve financiare japoneze

Të gjithë përkthyesit financiar japonez janë profesionalisht të kualifikuar me së paku përvojë pesëvjeçare në fushën e tyre. Ne përkthejmë dokumente financiare, siç janë raportet vjetore të kompanive dhe kuvendeve të aksionarëve, raporte mbi investimet në/nga vendet e jashtme dhe portofoliot, prospekte për fletëobligacionet dhe kapital të fletëakcioneve, si dhe vërtetime për sigurime dhe raporte financiare. Mësoni më shumë për shërbimet tona të përkthimit financiar.

Përkthim ligjor nga/në gjuhën japoneze

Të gjithë përkthyesit tanë ligjor kanë së paku përvojë dhjetëvjeçare në fushën e tyre, që në kombinim me aftësitë gjuhësore të gjuhës të tyre amtare, ju mundëson të sigurojnë përkthim të saktë të dokumenteve ligjore, nga rregulloret tregtare deri te raporte gjyqësore. Mësoni më shumë për shërbimet tona të përkthimit ligjor.

Përkthim mjekësor

Përkthyesit tanë mjekësor kanë përvojë profesionale në fushën e farmacisë dhe shkencave të jetës së gjallë. Të gjithë përkthyesit kanë së paku përvojë dhjetëvjeçare dhe njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës amtare, që ju mundëson të sigurojnë përkthim të saktë të çdonjërës prej kombinimeve gjuhësore. Mësoni më shumë për shërbimet tona të përkthimit mjekësor.

Përkthim të lojërave të internetit

Si një industri më ekzistuese, lojërat e internetit kërkojnë aftësi profesionale gjuhësore dhe lokalizim, ashtu që e tërë terminologjia të mund të përkthehet në/nga gjuha japoneze. Të gjithë përkthyesit të cilët i angazhojmë kanë japonishten gjuhë amtare, në kombinim me njohuri të shkëlqyer në fushën e lojërave të internetit. Mësoni më shumë rreth përkthimit tonë të lojërave të internetit këtu.